ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συμπλοκα, θεώρημα του Lagrange, κανονικές υποομάδες, παραδείγματα, το κέντρο ομάδας,

 ομομορφισμοί ομάδων, η κανονικότητα ΔΕΝ είναι μεταβατική, το υεώρημα της αντιστοιχίας,

 τα τρία "Θεωρήματα Ισομορφίας" γενίκευση του Cayley και χρήσιμα πορίσματα., Χωρίσ απόδειξη,

 ότι η ομάδα τω αρτίων μεταθέσεων Α_{n} για n  μεγαλύτερο ή ίσο του 5 είναι απλή.