Πέ 27 Νοε 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Οι κατανομές χ^2, τ, F. Διαφορά δύο μέσων.

Σήμερα κατ' αρχήν κάναμε μια επανάληψη/σύνοψη για τις κατανομές που παράγονται από την κανονική: \chi^2, t και F. Δείξαμε επίσης τη σχέση μεταξύ τους. Διαβάστε τις σημειώσεις εδώ.

Έπειτα μιλήσαμε για έλεγχο υποθέσεων εφαρμοσμένο σε δύο πληθυσμούς με σκοπό να συγκρίνουμε τους μέσους \mu_1, \mu_2 των δύο πληθυσμών. Διαβάστε από τις σημειώσεις που βρίσκονται εδώ, σελ. 380-383 κυρίως.

Last modified: Friday, 28 November 2014, 10:27 PM